Sąd Rejonowy w Wyszkowie - oficjalny serwis internetowy
data wydruku: 02-07-2016, 07:30

 » Oferty pracy » 

Konkurs na zastępstwo starszego sekretarza sądowego

Konkurs na zastępstwo starszego sekretarza sądowego

Wyszków, dnia  11.06.2012 roku

 

Prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie
ogłasza konkurs na zastępstwo starszego sekretarza sądowego
w Sądzie Rejonowym  w Wyszkowie

 

 

Konkurs na zastępstwo Nr 1/2012.

1. Liczba stanowisk – jedno stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Wydziale Cywilnym
w wymiarze pełnego etatu.
2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego w Wyszkowie, ul. Kościuszki 50, 07-200 Wyszków.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach;
2. Wprowadzanie informacji do programu SAWA;
3. Protokołowanie na sesjach.

Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
2. Nieposzlakowana opinia;
3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. Nie jest prowadzone wobec kandydata  postępowanie  o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. Ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego;
6. Posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2011, nr 109, poz.639 tekst jedn.), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku, Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r. nr 38, poz. 249), Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej  (Dz. Urz. MS z dnia 31 grudnia 2003 r. nr 5 poz.22);
2. Zdolności analityczne;
3. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem kompu- terowym;
4. Umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
5. Kreatywność, komunikatywność;
6. Odporność na stres;
7. Poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
8. Umiejętność pracy w zespole;
9. Preferowane doświadczenie zawodowe w administracji sądowej.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie do Prezesa Sądu Rejonowego w Wyszkowie przyjęcie do pracy na zastępstwo;
2. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisany własnoręcznie;
3. Jedna fotografia;
4. Kopia dowodu osobistego;
5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6. Kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;
7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
8. Kopie dokumentów poświadczających ukończenie kursów, szkoleń zawodowych;
9. Kserokopie świadectw z poprzednich okresów zatrudnienia;
10. Pisemne oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o prze- stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
11. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności;
12. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Termin i miejsce złożenia dokumentów:
    Wymagane dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Wysz- kowie przy ul. Kościuszki 50 w pokoju nr 316 lub 207 w terminie do dnia 18 czerwca 2012 roku lub przesłać drogą pocztową, z oznaczeniem „konkurs nr 1/2012 na zastępstwo”. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • Etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  • Etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności;
  • Etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na sta- nowisku pracy, którego konkurs dotyczy jak również umiejętność szybkiego pisania na komputerze.

   Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu komisja ustali listę kandydatów zakwa-lifikowanych do drugiego etapu konkursu.
    Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do drugiego etapu i informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu – co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem, będą umieszczane  na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wyszkowie – www.wyszkow.sr.gov.pl.

    Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 08.21.129).

 

Prezes Sądu Rejonowego
w Wyszkowie
Grażyna Szymańska-Pasek

Załączniki do pobrania:
1. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (rozmiar: 32.000 KB)
Metryczka publikacji:
Opublikował/a: Tomasz Stokarski w dniu 2012-06-11
Ostatnia aktualizacja: 2012-06-12 08:14
« powrót